תנאי שימוש

תקנון האתר

תקנון מבצע "פותחים את הקיץ" (מודעה שהתפרסמה בעיתון בתאריך 17/05/2023) - לצפייה לחצו כאן

תקנון אתר לאסטפרייס

ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.

השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" ו/או התיבה "אני מסכים לתקנון האתר" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.


תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין מפעילי האתר.

מוסכם ומובהר כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מפעילי האתר.

מפעילי האתר יוכלו לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר יודיעו מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני,

לפי שיקול דעתם ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר.

מפעילי האתר, לאסט פרייס בע"מ (516505500) - יוכלו לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, מנגנוניו, בין אם נתנו הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי יענו לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין מפעילי האתר מתחייבים לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.

הובהר כי אין באפשרות מפעילי האתר לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על-ידי המשתמשים לבסיסי הנתונים. לפיכך, האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את מפעילי האתר בגין כל תביעה שתוגש בגין תכנים אלו. לידיעתכם, קיים תיעוד כתובות IP מלא של הנרשמים באתר, והמבצעים פעולות אלה ואחרות.

למרות האמור לעיל, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי. אין לראות בהחלטת מפעילי האתר לעשות כן קבלת אחריות על התכנים המופיעים באתר שלא הוצבו על ידם.

מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.

מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את חברותו של משתמש מסוים וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר. המשתמש מודע לכך שכל שימוש שהוא עושה באתר מבוצע באחריותו בלבד.

מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכדו' ללקוחות שאישרו במהלך הצטרפותם לאתר שליחת דואר אלקטרוני. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

השירות מוצע למשתמש כמות שהוא (as is) ומפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות להתאמתו לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שמפעילי האתר אינם אחראים לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.

מפעילי האתר, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. 


התחייבויות המשתמש

המשתמש מתחייב שלא להעלות, לאחסן או להפיץ באמצעות האתר תכנים הנמנים על אחד או יותר מהבאים:
תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות.
תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר.
תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב.
תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק.
תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי.
תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים.
תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.

כמו כן הפצת פרטי צרכנים תעשה רק לאחר קבלת אישור אקטיבי מצד הלקוח.

הפצת "דואר-זבל" (spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו. המשתמש מקנה למפעילי האתר את הזכות להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידיו, לרבות הפצתם ופרסומם, וזאת בכפוף להצהרת הפרטיות ואישור הלקוח .

המשתמש מתחייב לספק נתונים אמיתיים ונכונים בלבד במהלך שימושו באתר, ובכלל זה פרטיו האישיים (שם, כתובת דואר-אלקטרוני וכדומה) ושיוכו (המקומות בהם למד, עבד, שירת וכדומה). המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים להם בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע הינם בבעלות מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

השימוש בתוכן האתר הוא לצרכיו הפרטיים של המשתמש בלבד.

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור של מפעילי האתר. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק השימוש כאמור.

המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. משלוח הדואר ייעשה בכפוף לאישור הצרכן אשר יתבצע באמצעות סימון "וי" בדיסקליימר מתאים באתר בעת מסירת פרטיו.

הלקוח מאשר בחתימה על הסכם זה לקבל מסרים והודעות אודות שינוים בסטאטוס הזמנתו ישירות לטלפון הנייד (SMS).

שירות זה ניתן באופן זמני ללא תשלום לרוכשים מוצר במכירה פומביות ובעלות של שקל חדש אחד בלבד ללקוחות הרוכשים מוצר במכירה רגילה לאחר אישורם לתשלום זה.

תצלומים באתר המופיעים במודעת המוצר מיועדים להמחשה בלבד.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

במקרה של סתירה או אי התאמה: המילים הכתובות במודעת המוצר גוברות על התיאור הנשקף מהתצלום.

במקרה של אי התאמה מתחייב ליידע האתר את הלקוח בפערים בין התמונה המוצגת לפריט שיסופק בפועל.


פרסום מידע במנועי חיפוש ו/או באתרי השוואת מחירים

מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא על פרסום שלא מטעמם, במנועי חיפוש שונים ברשת המציגים קישורים לאתר, פורומים, אתרי השוואת מחירים לרבות אתר השוואת המחירים Zap ומנגנון השוואת המחירים אותו מפעילים מטעמו YNET ,TAPUZ, דפי זהב, Google וכו'...

האחריות למידע המפורסם מתייחסת למידע אותו מפרסמת לאסטפרייס באתר זה בלבד.

כמו כן נדגיש כי המידע הטכני המוצג, באחריות הספק בלבד.


מכירה אישית

מכירה אישית הינה מכירה בה הצרכן קובע את המחיר בו הוא מעוניין לרכוש את המוצר.

למערכת מוגדר מחיר מינימום שכל הצעה מעליו תהפוך את הצעת הלקוח להזמנה.

לכל לקוח 5 נסיונות לפחות לזכות במוצר במכירה אישית במהלך 60 דקות.

מחירי המינימום אינם קבועים והם משתנים מעת לעת.

למחיר הזכייה במכירה האישית יתווספו תוספות כמו משלוח מהיר וכו.

דין מכירה אישית הוא כדין הזמנה רגילה באתר למעט קבלת חשבונית על שם חברה/לקוח עסקי - לא ניתן לרשום זכייה במכירה אישית על שם חברה.

ועליה יחולו כל התנאים והסייגים שהוגדרו למכירה אישית, לרבות החרגה ממבצעי "קרדיט" או "כסף חזרה באתר" - המבצעים הללו לא נכללים במכירה אישית ככלל וייתכן כי גם בחירה כגון "קנה קבל" או הטבות נוספות לא יהיו ניתנות לבחירה במכירה אישית.

ביטול זכייה במכירה אישית כדין ביטול זכייה במכירה פומבית.

LastPrice מודיעה שלא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף של משתתפים במכירות פומביות.

כמו כן, יתכנו מכרזים בהם לא יוכרז זוכה בסיום המכירה או תבוטל הצעתו של זוכה במכרז במידה וקיים חשש לאי כשירות המכרז, או במידה ותקלה טכנית גרמה להפרעה כזו או אחרת למהלך או סיום המכרז.

ההשתתפות במכירה אישית מתבצעת באמצעות האתר בלבד, לא ניתן להגיש הצעות באמצעות נציג מכירות טלפוני.

במקרה שאזל המוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה או שלא נתקבל אישור לעסקה ע"י חברת האשראי עד 24 שעות מסיום המכירה, תהיה רשאית LastPrice להודיע ללקוח על ביטול זכייתו במכירה הפומבית. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני , הודעה טלפונית ,הודעת פקס, או שדה הערות הזמנה בתיק הלקוח באתר.


אחריות

האחריות על מגוון המוצרים תחול על היבואנים והספקים של המוצרים בלבד, מומלץ לשמור את חשבונית המקור בסמוך לספח האחריות. לא תנתן אחריות על מוצרים הדורשים הובלה / אשר נאספו עצמאית ודורשים התקנה או הרכבה / הרכבה באופן עצמאי. תנאי האחריות בכפוף לתנאים המלאים והתקנון שפורסם על ידי היבואן.


נקודות קרדיט

נקודות קרדיט - אמצעי תשלום במערכת ההזמנות און ליין של אתר המכירות לאסטפרייס. יחס ההמרה של נקודות הקרדיט זהה לשקלים חדשים כולל מע"מ, (למען הסר ספק 1 נקודת קרדיט = 1 שקלים חדשים).

יתרת נקודות: הקרדיט היא סכום יתרה הצבורה ללקוח, שניתנה מכל סיבה שהיא, הסכום הינו בש"ח וכולל את שיעור המעמ הנהוג בחוק - סכום זה עומד לזכות הלקוח למימוש ברכישה ו/או הנחה על כל קטלוג המוצרים המלא בלאסטפרייס (למעט מוצרי תיירות ו/או מוצרים שמופעלים או יופעלו על ידי צד ג).

את הקרדיט יש לממש באמצעות מערכת ההזמנות וסל הקניות באתר בלבד, לא ניתן לממש נקודות הקרדיט במכירות אישיות (הצעות החל מ-).

בעת מימוש קרדיט מכל סוג שהוא על סכום התשלום באמצעות הקרדיט לא תהיה צבירת נקודות או קרדיט נוסף מכל סוג.

קרדיט אשר פג תוקפו יימחק באופן אוטומטי וללא הודעה מוקדמת, ולא יעמוד עוד לזכות הלקוח.

מימוש חלקי – ניתן לממש באופן חלקי את נקודות הקרדיט העמודות לרשות הלקוח.

לאסטפרייס רשאית לשנות את יחס ההמרה של הנקודות בכל נקודת זמן. תוקף נקודות הקרדיט הן על פי המבצע / הדרך בה הלקוח צבר את נקודות הקרדיט, יתכנו מצבים בהם נקודות הקרדיט יהיו תקפות ליום הקנייה ומצבים בהם נקודות הקרדיט יהיו תקפות לטווח של מספר שנים מיום צבירתן.

הסבר ותנאים מפורטים יוצגו בכל מבצע בו יינתנו נקודות קרדיט.

קרדיט הניתן על ידי נציג תוקפו יהיה 12 חודשים מיום הפקתו. ולא ניתן יהיה לאריך תוקף זה.

בכל מקרה לא ניתן להמיר קרדיט לש"ח ובמקרה של ביטול עסקה שחלקה או כולה שולמה בנקודות קרדיט, לא יוחזר כסף ללקוח, ויוחזר ללקוח קרדיט בהפחתת עלויות ביטול וכל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן.


ביטול עסקה

הודעה על ביטול עסקה מכל סיבה שהיא תהיה באמצעות אחד מאמצעי התקשורת הבאים: 

טופס פנייה ממוחשב ייעודי לביטול בציון שם מלא ומס הזמנה,
מוקד השירות 1-700-70-80-89 בשעות הפעילות,
הודעה בדוא"ל אל [email protected],
בפנייה אל מוקד השירות נא לציין שם מלא ומספר הזמנה,
ניתן לפנות גם בכתב לכתובתנו רוזנסקי 14 ראשלצ בציון שם מלא ומס ת.ז.

זכות ביטול עסקה מכוח החוק חלה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבין השניים.

דמי ביטול עסקה יהיו בכפוף לחוק הגנת הצרכן וייגבו בעת ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי ומפרט המוצר.

חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון הצרכן.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה-ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזה המקורית.

לא ניתן לבטל את העסקאות הבאות: מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצרים הניתנים להקלטה ושכפול שהצרכן פתח את האריזה המקורית, מוצרים פסידים (מדפסת איננה מוצר פסיד), מוצרים הגיינים לשימוש אישי כמו טיטולים, סכיני גילוח, שמפו לשיער.

כמו כן, לא ניתן להחזיר מזגנים, רהיטים, או כל מוצר שיוצר או הורכב במיוחד עבור הלקוח.

זיכוי כספי - החזר כספי יוחזר באמצעות אמצעי התשלום ששילם הלקוח תוך 14 ימי עסקים מיום החזרת המוצר בפועל.


לתשומת לבכם,

עסקה בטלה חד צדדית מצד מפעילי האתר, תוך שבועיים מיום קבלת הזמנה במסד הנתונים או ולאחר שנוסו שלושה ניסיונות יצירת קשר מול הלקוח באמצעות שניים מאמצעי התקשורת הבאים: דוא"ל, טלפון רגיל ונייד, פקס, מכתב דואר רגיל.

בכל עת ניתן להיעזר ב"תיק הלקוח" (מותנה בהתחברות לאתר עם פרטי ההזדהות אותם מסרתם במעמד ההרשמה), בפרטי ההזמנה יצוין סטטוס הזמנה, כולל סטטוס הושארה הודעה, לאחר ניסיון אימות פרטים.

מפעילי האתר בוחרים על פי שיקול דעתם, במכירות רגילות, פומביות וקבוצתיות לאמת פרטים מול חלק מהלקוחות, לכן הזמנה תקפה גם ללא אישור טלפוני מצד הצרכן.

מפעילי האתר מבקשים להביא לתשומת לב הגולשים כי האתר משרת צרכנים סופיים , ואינו מאפשר רכישה סיטונאית או תשלום בהקפה - בכל מקרה של פנייה לרכישה סיטונאית וטיפול בלקוח עסקי יש לפנות למחלקת העסקים במייל [email protected] בלבד. מפעילי האתר רשאים שלא לכבד עסקאות לעסקים שלא טופלו על ידי מחלקת לקוחות עסקיים.

אתר המכירות לאסטפרייס / לאסט פרייס בע"מ שומרים לעצמם את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מציעים הצעות ו/או מבצעים הזמנות במידה והחברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלו עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו במכרז/ים , או במכירות השונות  מצדדים שלישיים או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתם או להודיע על כך מראש.

לחברה שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זכייה או עסקה של מציע כאמור לעיל.


היעדר אחריות לתכנים ותיאורי המוצרים

היעדר אחריות לתכנים ותיאורי המוצרים- כל התכנים והמידע המוצג באתר בהתייחס לכל אחד מהמוצרים, לרבות שם המוצר, תיאורו, תמונות המוצר והמפרט הטכני נמסר למפעילי האתר על ידי ספק המוצר ומצוי באחריותו הבלעדית והמלאה. מפעילי האתר אינם מפקחים על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, על ספק המוצר בלבד. מפעילי האתר אינם אחראים על תיאור המוצר כפי שנמסר על ידי ספק מוצר המפורסם באתר, ולא יישאו באחריות לכל נזק שיגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה מתיאור המוצר באתר, לרבות שם המוצר, תמונות המוצר, המפרט הטכני של המוצר וכיוצב'. במקרים של תוכן המפר זכויות של צדדים שלישיים לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, מפעילי האתר יפעלו על פי נוהל "הודעה והסרה" ויסירו את התוכן המפר תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה על ההפרה הנטענת. הודעה על תוכן מפר יש לשלוח למפעילי באתר בכתובת שדרות המגינים 5, חיפה ו/או בדוא"ל  [email protected]. מפעילי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק מוצר המוצג באתר. במקרה בו יקבלו מפעילי האתר הודעה על הפרה נטענת של זכויות צדדים שלישיים, יהיו הם רשאים להעביר לצד שטוען שנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום המפר על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תועלה נגדם כל טענה מצד הצד האחראי בגין מסירת פרטיו. בנוסף, לא יעלה הצד הנפגע לכאורה כל טענה כנגד מפעילי האתר, לרבות בגין כל עילה ו/או טענה ו/או דרישה הנובעת ממעשה או מחדל של הספק שמסר את המידע שנטען כי מפר זכויות, ולא ינקוט נגד מפעילי האתר בהליכים משפטיים בגין ההפרה הנטענת.


עדכוני מחירים

מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר הנמוך ביותר.

שינויים אלה מצריכים עבודה אנושית, מאומצת וקשה מול ממשק הניהול במחשב. היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד, טעות בהקלדה, השמטת ספרה. LastPrice מצהירה ומתחייבת, שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב, ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר / מחיר מסוים , אם מצאת טעות כזו או אחרת, יש לפנות מייד למחלקת שירות הלקוחות, באמצעות מייל [email protected], או לטלפון 1-700-70-80-89. במקרים שכאלה (טעות סופר- טעות קולמוס) רשאית לאסטפרייס שלא לכבד את המכירה. כל עוד הדבר נעשה בתום לב, לא פורסם בפרסום פומבי ותוקן מיידית.


המחירים באתר

במכירות קבוצתיות, ו/או במכירות רגילות הינם סופיים, וכוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים תוספות צבעים (לדוגמא גימור נירוסטה למקרר), חווטים (למשל צינור חיבור כיריים לגז) ו/או התקנות למוצרים שאינם מחויבים בהתקנה בחוק, או תוספות שונות לרבות מידות, ושירותי הרחבת אחריות.

מוצרים או שירותים אלה יש לשלם או לרכוש בנפרד, בין אם באתר (במידה וניתנה האפשרות לכך) או בין אם נדרשת פנייה ליבואן או נותן השירות.


דמי משלוח / דמי החזרה

דמי המשלוח יגבו במעמד החיוב, כתוספת למחיר המוצר ו/או המוצרים שרכשתם באמצעות האתר או באמצעות נציג טלפוני.

מחיר דמי המשלוח הוא תוצר סופי של מספר פרמטרים, ואינו קבוע או מחייב. (מחיר דמי משלוח של מוצר מסוים עשוי להיות גבוה/נמוך ממחיר דמי המשלוח של מוצר אחר זהה לו).

המחירים המפורסמים, תקפים ונכונים לגבולות מדינת ישראל, וגבולות הקו הירוק בלבד, וכוללים מע"מ.

במקרה של משלוח חינם יש להבין שעלות המשלוח גולמה במחיר המוצר.

ייתכנו תוספות מחיר מעבר לקו הירוק, כפי שגובות חברות ההובלה השונות, ולכן ייתכן מצב בו יפורסם "משלוח חינם" אך מעבר לקו הירוק תדרש תוספת תשלום.

מחירי המשלוחים לא כוללים תוספות מיוחדות (פירוק דלתות, הובלת מנוף באם אין מפתח או דרך להבאת הפריט לבית הלקוח), תוספות עבור משלוח ייגבו על ידי חברות ההובלה בעת ההובלה ואינן קשורות לעסקה.

דמי המשלוח לא כוללים פתיחה של מוצר או פירוקו מאריזה.

במקרים בהם לא ניתן לספק מוצר ליישוב מסוים או תידרש תוספת תשלום עבור רכב ממוגן/רכב מיוחד, יצור קשר נציג השירות עם הלקוח.

הובלת מוצר (מעל 20 ק"ג) מעל קומה 3 ללא מעלית או במקרה שהמוצר לא נכנס במעלית - תדרש תוספת של 40-60 ש"ח לכל קומה.
פירוק דלתות למקרר מגודל 240 ליטר ועד 780 ליטר (דלת מעל דלת) 100-120 ₪
פירוק דלתות למקרר מגודל 580 ליטר ועד 780 ליטר (דלת ליד  דלת) 180-240 ₪

תוספת הובלה מחוץ לתחומי הקו הירוק לישובים שדורשים רכב ממוגן – 180 ₪ (למוצרי הקו הלבן, מקררים או כל מוצר שלא נשלח עם דואר שליחים של דואר ישראל, בדואר שליחים או חברת משלוחים אחרת יתכן והמוצר יגיע לנקודת איסוף חבילות או דואר מרכזית בישובים מרוחקים או מעבר לקו הירוק).

עלויות נוספות יחולו על הלקוח בגין אספקה למקום בו הגישה מועטה ודרישת התשלום תיעשה על ידי נציג מטעם האתר או צד שלישי.

הובלה חוזרת לאחר תיאום ראשוני ואי הימצאות הלקוח במקום המסירה, תחוייב על פי מחירון צד שלישי בהתאם לסוג המוצר והגבייה תיעשה באמצעות נציגי LastPrice או מי מטעם חברת הלוגיסטיקה (צד שלישי).

במקרים בהם ירצה הלקוח להחזיר את האתר בכפוף לחוק הגנת הצרכן, יחוייב בעלות משלוח ההחזרה.


למוצרים הבאים המכירה כוללת הדרכה והרכבה שלא במעמד המשלוח, וחובת הצרכן לתיאום ההתקנה:

מכונות כביסה, מדיחי כלים (לא כולל הרכבת דלת למדיח אינטגרלי או חצי אינטגרלי), תנורים בנוים.

לשאר המוצרים ניתן לרכוש הדרכה בעלות משתנה מול נותני השירות.

כיריים גז- אינן מסופקות עם צינור גז וללא הרכבה על ידי הספק (עלות הצינור היא 10-20 ₪ בחנויות חומרי בניין, ורשתות עשה זאת בעצמך).

קיימים מוצרים, אשר מטעמי ביטוח, משקל, חשש לשבירתם כאשר מתבצע איסוף עצמי, ידרש הלקוח לחתום שלאחר שקיבל מוצר ובדק תקינותו ושלמותו, הוא אחראי לו  ולהובלתו ויישא בכל נזק שהוא שייגרם למוצר כתוצאה מהובלה לא תקינה, הפלת המוצר, שבר, זעזוע, וכו'.)

 LastPrice אחראית בנושא הובלות רק כאשר ההובלה שולמה / נרכשה כחלק מהעסקה.

נציין כי בעת איסוף מוצר עצמאית חובת המזמין והמשלם להגיע אל משרדי החברה בצרוף תעודה מזהה (תעודת זהות/דרכון/רשיון נהיגה/חוגר), וזאת לאחר תיאום מלא מול מח' שירות לקוחות וקבלת מסרון (הודעת SMS) המעדכנת כי ההזמנה מוכנה לאיסוף.


אחריות הצרכן לכל פעולה שתיעשה בחשבונו

במקרה בו מסר הצרכן הודעה לאתר על שימוש לרעה שנעשה בחשבונו, החל מרגע ההודעה כל פעולה שתעשה בחשבונו לא תחייבו.

LastPrice לאסט פרייס בע"מ ו/ או נציגים מטעמם לא יהיו אחראים לאיחורים באספקת המוצרים ו/או השירותים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטתם ובינהן: תקלות במערכת התקשורת, הטלפון או המחשוב, אירועים של כוח עליון, שביתות, עיצומים, נזקי טבע, מצבי חירום במשק, מלחמה וכו'...

בנסיבות אלה שצוינו או אחרות שלא מטעמי LastPrice או לאסט פרייס בע"מ - במקרה זה תיידע החברה את הצרכן ותאפשר לו לבחור בין המתנה למוצר או ביטול העסקה וקבלת כספו חזרה.

כמו כן נציין כי אין אנו מתחייבים לאספקת המוצרים למתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים - במקרה זה ניתן לתאם נקודת מפגש קרובה למקום מגורים (על הובלה לנקודת מפגש חלה עלות הובלה רגילה).


ימי עסקים

יום עסקים ייחשב כיום חול עבור הזמנות שנכנסו עד השעה 12:00, ימי שישי/שבת לא ייחשבו לימי עסקים. כמו כן, ערבי חג/ימים בחוה"מ ייספרו כחצאי ימי עסקים.


אספקה במועד מאוחר מהמועד שצוין

לקוחות יוכלו לאחסן מוצרים במחסננו. אם לקוח יבקש אחסון מוצר ואספקת המוצר במועד מסוים, ימי העסקים יחלו מהתאריך המבוקש. ולא מתאריך ההזמנה המקורי.


מבצעים, קופונים והנחות

כל המבצעים הם עד גמר המלאי, וניתנים להפסקה חד צדדית בכל עת.

במידה ולמוצר מסוים פורסמה מתנה, אך אזלה במלאי - LastPrice האתר מתחייב שלא להציג את המתנה תוך פרק זמן קצר עם היוודעו על חוסר במלאי.

השימוש בקופון הנחה בסל הקניות מותנה בבדיקת זכאות על פי מספר לקוח, מספר טלפון ו/או תעודה מזהה. ייתכן וקופון הנחה יוגבל לכמות מימושים ו/או מלאי הטבות. לכל קופון הנחה ישנו תאריך תפוגה, לאסטפרייס רשאית לבטל הנחת קופון כלשהי בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. כמו כן, קופוני הנחות אינם תקפים במכירות אישיות (הצעות החל מ-) ו/או במבצעים אשר מומשה בהם הטבה בסל. האתר אינו מאפשר קבלת הנחה באופן רטרואקטיבי ועל המשתמש חלה האחריות להחיל את הנחת הקופון בסל הקניות לפני ביצוע התשלום.

צבעי המוצרים: LastPrice עושה הכל לנסות לספק את המוצרים בצבעים שהוזמנו במקור, במידה וצבע מסוים אזל יסופק צבע חלופי ממגוון הצבעים המוצעים למכירה.


חוות דעת מוצרים

חוות הדעת נמצאות באחריות הלקוח והמידע הנמצא בהן אינו באחריות לאסטפרייס, אין להסתמך על מידע זה כעל מידע מקצועי.

חוות דעת יתפרסמו בכפוף להחלטתו של צוות האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדית.


מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בבית המשפט המוסמך בחיפה.

חזרה למעלה

זה הזמן להצטרף לרשימת התפוצה

במשלוח הטופס אני מסכים לקבל לכתובת המייל שלי פרסומות ועדכונים מאתר לאסטפרייס.